การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๓

                เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม CANNA ๑ - ๒ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร