พิธีเปิด Seminar on the Production of Organic Vegetable Seeds for Small-Scale Farmers and Communities in ASEAN

                เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์สำหรับเกษตรกรรายย่อยและชุมชนอาเซียน โครงการความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ของประเทศอาเซียนมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์สำหรับใช้ในฟาร์มของเกษตรกร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การผลิตพืชผักอินทรีย์ของแต่ละประเทศ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในอาเซียน ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ประกอบด้วยลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555