ภาพกิจกรรมการรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555

                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษยน 2555 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มกอช.  ได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
 
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ(ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
 
 
 
 
 
 

นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ(รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
 
 
 
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข(รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)