ภาพกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการเจรจา และพิธีปฏิบัติทางการทูต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

                กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จัดการสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการเจรจา และพิธีปฏิบัติทางการทูต" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ(รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) เป็นประธานในพิธีเปิด
 

นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ (รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
 
 
 
น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน(ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สันทัด ศะศิวณิช