กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบอาหารเกาหลีใต้

                        เกาหลีใต้เสนอ"กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบอาหาร"เช่นอาหารวัตถุเจือปนอาหารอุปกรณ์ตู้บรรจุสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นและอื่นๆตามpara3ของArticle19-4ของFood Sanitation Act
        
                       -KFDAกำหนดให้ธุรกิจต้องตรวจสอบโดยหน่วยที่ได้รับมอบหมาย(inspectionagency)เมื่อตรวจพบสารอันตรายจากสินค้า
        
                       -ธุรกิจที่ได้รับการตรวจจาก KFDAจะต้องยื่นผลการทดสอบกับKFDAภายใน20วัน
วันสุกท้ายของการแสดงความคิดเห็น 24 เม.ย. 55

 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. 22/3/55