ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

                             ไต้หวันประกาศร่างแก้ไขมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติขอบเขตการใช้และการจำกัดวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้ 
                                
                             1. แก้ไขมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติของสาร sodium L-ascorbate, riboflavin,
pyridoxine hydrochloride และ folid acid       
                                 
                             2.กำหนดมาตรฐานคุณสมบัติขอบเขตการใช้และการจำกัดammonium phosphatide
                                
                             วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่28เม.ย.2555เอกสารเพิ่มเติมดูได้จาก
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/TPKM/12_0783_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/TPKM/12_0783_01_e.pdf

 
 
 
 
ที่มา : มกอช. 22/3/55