สัมมนา เรื่อง ทิศทางการบูรณาการระบบสารสนเทศการตามสอบสินค้าเกษตรของไทยสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 212 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 
                  สัมมนา เรื่อง ทิศทางการบูรณาการระบบสารสนเทศการตามสอบสินค้าเกษตรของไทยสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 212 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายพรพรหม ชัยฤทธิไชย ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้