ออสเตรเลีย - ขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดน้ำหนักปลาแช่แข็ง

                เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ออสเตรเลียได้ออกเอกสารขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดน้ำหนักปลาแช่แข็ง (National Test Procedures for Determining the Weight of Frozen Fish) เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยการติดฉลาก และข้อกำหนดว่าด้วยปริมาณขององค์ประกอบในสินค้า ตามระเบียบ National Trade Measurement Regulations 2009 (Cth) โดยจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
 
 
ที่มา : มกอช. (15/03/55)