ไต้หวันประกาศร่างแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

                เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ไต้หวันได้ออกประกาศร่างแก้ไขมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติ ขอบเขต การใช้และข้อจำกัดวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้

                1. แก้ไขมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติของสาร sodium L-ascorbate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride และ folid acid
                                            
                2. กำหนดมาตรฐานคุณสมบัติ ขอบเขต การใช้ และข้อจำกัด ammonium phosphatide
โดยวันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นต่อประกาศดังกล่าว คือ วันที่ 28 เมษายน 2555
เอกสารเพิ่มเติม  
 
 
 
ที่มา : มกอช. (14/03/55)