อเมริกาสั่งเพิ่มข้อมูลโภชนาการบนฉลากสำหรับเนื้อสัตว์

                ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้บริโภคจะสามารถทราบข้อมูลทางโภชนาการ (Nutrition Facts) ของสินค้าประเภทเนื้อดิบ เนื้อสับ/บด เนื้อหั่น จากฉลากสินค้าได้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงาน Food Safety and Inspector Service (FSIS) ที่กำหนดให้ผู้ผลิตจะต้องมีการติดข้อมูลทางโภชนาการ

                (Nutrition Facts) ไว้บนฉลากของตัวผลิตภัณฑ์ หรือบนชั้นวางสินค้า ซึ่งทำให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ต้องระบุบนฉลาก ได้แก่ จำนวนแคลอรี่ จำนวนกรัมของไขมันและไขมันอิ่มตัว ของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบจำนวนแคลอรี่ และปริมาณไขมัน เช่น จำนวนแคลอรี่ และปริมาณไขมัน ของเนื้อไก่งวงบด เนื้อสับ หรือเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบสินค้าและเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการในการบริโภค
 กฎระเบียบนี้ได้ออกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554
               
                ทั้งนี้ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
               
http://federalregister.gov/a/2010-32485 และดูตัวอย่างฉลากได้ที่
                
http://www.fsis.usda.gov/PDF/Nutrition_Panel_Format.pdf

                ทั้งนี้ถ้าต้องการแสดงฉลากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษร่วมด้วย (Bilingual Nutrition Facts Label) บนฉลาก ให้แสดงภาษาที่สองตามหลังภาษาอังกฤษ เช่น Calories/Calorías 260 Calories from Fat/ Calorías de Grasa 120

 
 
 
ที่มา : U.S. Department of Agriculture's Food Safety
and Inspection Service (FSIS)(06/03/55)