การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร และอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี

                ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร และอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร และอาหารสัตว์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี