ภาพกิจกรรมงานวันเกษตรภาคอิสาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มกราคม 2555

                มกอช. เข้าร่วมจัดงานเกษตรภาคอิสานในครั้งนี้เป็นปีแรก โดยได้นำเสนอมาตรฐานสินค้าเกษตร และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน และให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยภายใต้เครื่องหมาย Q เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจต่างเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ มกอช. เป็นจำนวนมาก