ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 โดยใช้ชื่องานว่า "เด็กไทยหัวใจเกษตร 9" เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี