มกอช.พร้อมรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้าน “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เตรียมจับมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา-สมอ.หนุนสินค้าคุณภาพ-มีชื่อเสียงของท้องถิ่นตีตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

                นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications : GI) เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า ปี 2555 นี้ มกอช.จึงได้มีแผนขยายขอบข่ายเปิดให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  โดย มกอช.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองระบบงานด้านการควบคุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น