บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


           เพื่อให้การดำเนินการในการให้เครื่องหมายรับรอง "Q" และเลขรหัสเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน MOU กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยรับรองภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. เป็นผู้กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ/หรือ ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร โดย มกอช. เป็นผู้ประสานงาน จัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อประโยชน์ ในการควบคุม กำกับดูแลการใช้เครื่องหมายรับรอง "Q" และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองหรือกรณีที่สินค้ามีปัญหา การจัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศและจากประเทศคู่ค้า

             บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

             กรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและระบบที่เกี่ยวข้องกับพืชและผลิตภัณฑ์ และอาหารสัตว์น้ำ

             กรมประมง ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและระบบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และอาหารสัตว์น้ำ

             กรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและระบบที่เกี่ยวข้องกับ ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ และอาหารสัตว์

             กรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ดูแล ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร และให้การรับรองสินค้าและระบบที่เกี่ยวข้อง

             กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำหน้าที่ดูแล ส่งเสริมให้เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และส่งเสริม แนะนำองค์กรเหล่านั้นบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์ และเป็นหน่วยงานประสานให้สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนขอการรับรองเครื่องหมาย "Q" จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

             กรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลให้การรับรองสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น

             องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการตลาด คลังสินค้าและให้การรับรองในส่วนที่เกี่ยวข้อง


             หน่วยรับรองดังกล่าว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับรองระบบการผลิตหรือการรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร โดยระบบการผลิตหรือสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบให้การรับรองแล้ว จะเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับรอง โดยหน่วยรับรองมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

             (1) จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการรับรองได้รับทราบระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ ในการยื่นขอการรับรอง พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารดังกล่าวให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

             (2) ควบคุมดูแลการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายภายใต้ขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับรอง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายที่หน่วยรับรองกำหนดไว้

             (3) จัดทำระบบข้อมูลการรับรองและควบคุมฐานข้อมูลในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องและทันสมัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของ มกอช. ได้ ซึ่งฐานข้อมูลควรมีการออกแบบให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ มกอช. ได้ เพื่อประโยชน์ ในการควบคุม กำกับดูแล การใช้เครื่องหมาย "Q" และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองหรือกรณีที่สินค้ามีปัญหา โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์