บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยงานกลางประสานและกำกับดูแลการใช้เครื่องหมาย "Q"


                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานข้อมูลจากหน่วยรับรอง เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ กำกับดูแล การใช้เครื่องหมาย "Q" ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้


             (1) กำหนดมาตรฐานเพื่อเป็นเกณฑ์อ้างอิงให้หน่วยรับรองนำไปใช้ในการให้การรับรอง

             (2) เป็นหน่วยประสานข้อมูลกลางรับข้อมูลจากหน่วยรับรอง

             (3) จัดทำระบบข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา โดยจัดระบบให้หน่วยรับรองสามารถเข้าถึงและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

             (4) จัดทำและปรับปรุงแก้ไขบัญชีรหัสประกอบการแสดงเครื่องหมายและจัดทำคู่มือแนวทางการใช้เครื่องหมาย "Q" ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

             นอกจากนี้ มกอช. ยังเป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) มีการจัดทำระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 17011 ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้การรับรองระบบงานแก่ หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการ จะมีข้อความเพิ่มเติมแสดงในภาพด้านล่าง


การแสดงเครื่องหมาย "Q" ของหน่วยรับรองระบบงาน