บทบาทหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


                เพื่อให้การดำเนินการในการให้เครื่องหมาย "Q" และเลขรหัสเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน MOU กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยรับรองภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. เป็นผู้กำกับดูแลให้การรับรองสินค้าและ/หรือ ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร โดย มกอช. เป็นผู้ประสานงาน จัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อประโยชน์ ในการควบคุม กำกับดูแลการใช้เครื่องหมาย "Q" และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองหรือกรณีที่สินค้ามีปัญหา การจัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศและจากประเทศคู่ค้า