เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q"

ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย Q

          เครื่องหมายรับรองมาตรฐานมี ๒ แบบ ได้แก่ี้ี้
          ๑. มาตรฐานทั่วไป
          ๑.๑ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า


(๑)/(๒)/(๓)

          (๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
          (๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
          (๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง

          ๑.๒ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการสินค้าเกษตร
                                   
                                               (๑)/(๒)/(๓)/(๔)

          (๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
          (๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
          (๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง
          (๔) ชื่อเต็มหรือย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการ

          ๒. มาตรฐานบังคับ
          ๒.๑ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
                              
                                                    (๑)/(๒)/(๓)

          (๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
          (๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
          (๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง

          ๒.๒ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการสินค้าเกษตร
                              
                                                    (๑)/(๒)/(๓)/(๔)

          (๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
          (๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
          (๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง
          (๔) ชื่อเต็มหรือย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการ