ขั้นตอนการดำเนินการให้เครื่องหมาย Q

          การให้การรับรองระบบการผลิตหรือการรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินการได้ ดังแสดงในแผนภูมิ
          

          รายละเอียดของขั้นตอนดำเนินการ มีดังนี้
          ขั้นตอนที่ 1 หน่วยรับรอง (CB) จัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไข และระเบียบวิธีการตรวจประเมินการให้การรับรอง, กำหนดประเภทการรับรองและมาตรฐานที่ใช้ในการให้การรับรอง โดยถ้ามีมาตรฐานซึ่ง มกอช. ประกาศแล้วหรือมีมาตรฐานสากลแล้ว ควรนำมาเป็นเกณฑ์ในการให้การรับรอง ทั้งนี้ขอให้หน่วยรับรองจัดส่งเอกสารข้อมูลให้ มกอช. เพื่อใช้ในการออกเลขรหัสมาตรฐานที่ให้การรับรอง (เลขรหัสที่ 3) โดยแนบเอกสารอย่างน้อยดังนี้
               (1) หลักเกณฑ์เงื่อนไข และระเบียบวิธีการตรวจประเมิน เช่น ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการขอการรับรอง การยื่นคำขอรับการรับรอง การตรวจประเมิน การให้การรับรอง การให้เครื่องหมาย "Q" วิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองและระยะเวลาที่ให้การรับรอง ฯลฯ
               (2) ประเภทของการให้การรับรอง เป็นการรับรองสินค้าหรือรับรองระบบ พร้อมระบุเลขรหัสประเภทการรับรอง (เลขรหัสที่ 2) ด้วย โดยพิจารณาจากภาคผนวกแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ในกรณีที่เลขรหัสตามภาคผนวกไม่ครอบคลุมประเภทการรับรองที่ต้องการ ขอให้แจ้ง มกอช. เพื่อกำหนดเลขรหัสประเภทการรับรองเพิ่มเติม
               (3) มาตรฐานที่ใช้ในการให้การรับรอง เช่น มาตรฐานของประเทศคู่ค้า มาตรฐานของหน่วยรับรอง หรือมาตรฐานอื่น ๆ
               กรณีที่ใช้มาตรฐานของมกอช. หรือมาตรฐานสากลให้ระบุชื่อมาตรฐาน และ/หรืออ้างอิงเลขรหัสมาตรฐานที่ใช้ในการให้การรับรอง โดยไม่ต้องแนบมาตรฐานนั้นมาด้วย

          ขั้นตอนที่ 2 มกอช. พิจารณาเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อออกเลขรหัสมาตรฐานที่ให้การรับรอง (เลขรหัสที่ 3)
               กรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน มกอช. จะออกเลขรหัสมาตรฐานที่ให้การรับรอง (เลขรหัสที่ 3) ให้
               กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลในการให้การรับรองไม่ชัดเจน ทาง มกอช. จะแจ้งให้หน่วยรับรองทราบ เพื่อขอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว

          ขั้นตอนที่ 3 มกอช. แจ้งเลขรหัสมาตรฐานที่ให้การรับรอง (เลขรหัสที่ 3) ให้กับหน่วยรับรอง (CB) ทราบ

          ขั้นตอนที่ 4 หน่วยรับรอง (CB) ดำเนินการให้การรับรองตามขอบข่ายที่ได้ระบุไว้และแจ้งข้อมูลการให้การรับรองกลับมายัง มกอช. เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการควบคุม กำกับดูแลการใช้เครื่องหมาย "Q" รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น