วิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือ "Q"


        การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ต้องแสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ดังนี้

        ๑. การรับรองสินค้า: สามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง "Q" พร้อมรหัสที่ได้รับการรับรองไว้ที่สินค้าเกษตรสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้า

        ๒. การรับรองกระบวนการจัดการสินค้าเกษตร: สามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง "Q" พร้อมรหัสที่ได้รับการรับรองไว้ที่สินค้าเกษตร สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของ และส่วนอื่น เช่น สถานประกอบการ เอกสารการรับรอง ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ เป็นต้น โดยจะต้องระบุชื่อย่อหรือชื่อเต็มของมาตรฐานต่อท้ายรหัสที่ได้รับการรับรอง