ภาพตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร


เครื่องหมายรับรองมาตรฐานมี ๒ แบบ ได้แก่


  ๑. มาตรฐานทั่วไป


๑.๑ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า

(๑)/(๒)/(๓)
 
(๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
(๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
(๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง
 
 

๑.๒ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการสินค้าเกษตร

(๑)/(๒)/(๓)/(๔)
 
(๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
(๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
(๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง
(๔) ชื่อเต็มหรือย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการ
 

  ๒. มาตรฐานบังคับ

๒.๑ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
 
(๑)/(๒)/(๓)
 
(๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
(๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
(๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง
 


๒.๒ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการสินค้าเกษตร
 
(๑)/(๒)/(๓)/(๔)
 
(๑) รหัสชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
(๒) รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตร
(๓) รหัสผู้ที่ได้รับใบรับรอง
(๔) ชื่อเต็มหรือย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการ