เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q"

Download เครื่องหมาย Q


           (๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ  ดาวน์โหลดไฟล์ความละเอียดสูงภาพที่ 1 ตัวอย่างเครื่องหมาย "Q" มาตรฐานบังคับ


           (๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป  ดาวน์โหลดไฟล์ความละเอียดสูง

                              ภาพที่ 2 ตัวอย่างเครื่องหมาย "Q" มาตรฐานทั่วไป