ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อถือได้ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและสร้างความเชื้อมั่น โดย มกอช. ได้จัดประชุมหารือโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานที่จำหน่ายขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมทั้งโมเดิร์นเทรด แล้ว เมื่อวันที่ 16 และ 27 มิถุนายน 2560 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้สินค้าที่ได้รับการรับรองตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems; PGS) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องเป็นระบบ PGS ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ มกอช. กำหนด หรือเป็นระบบ PGS ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

               1. เป็นระบบ PGS ที่อ้างอิงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศหรือสากล ได้แก่
                    1.1  มาตรฐานประเทศไทย ได้แก่ มกษ. 9000 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
                    1.2  มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex, IFOAM หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
                    1.3  มาตรฐานกลุ่มประเทศหรือมาตรฐานประเทศที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและเป็นที่ยอมรับ และมีสินค้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น กรณีมาตรฐานอื่นนอกจากนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไป

               2. มีการควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
                ที่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย โครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่ม เอกสารระบบคุณภาพการดำเนินงานของกลุ่ม การตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต กฎระเบียบของกลุ่ม และการฝึกอบรมสมาชิก

               3. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการตัดสินให้การรับรองของสมาชิกกลุ่ม

               มกอช. พิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อเครือข่าย PGS ที่ มกอช. ให้การยอมรับสำหรับเข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 3 เครือข่าย ได้แก่


               1. เครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (Thai Organic Agriculture Foundation : TOAF)

               2. เครือข่ายของมูลนิธิสายใยแห่งแผ่นดิน (Thai PGS Organic Plus)

               3. เครือข่ายของเลมอนฟาร์ม (Lemon Farm ORGANIC-PGS : LF-PGS)


( ปรับปรุง 4 ก.ย. 2561 )
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ กรุณาติดต่อ:
กลุ่มมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 ต่อ 1422


โครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน