ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(ทบทวน)

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตรด้านพืช ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มจระเข้ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2558

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงเทศ ในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอสและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอส ในวันนที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมรังนก ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ฒผึ้ง ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

[ลงทะเบียน Online] การสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป ในวันที่ 25 พ.ค.2558 ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (pest list) ของประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร(มาตรฐานบังคับ) เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร(มาตรฐานบังคับ) เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังไหม ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ) ในวันที่ 21-22 เมษยน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16