ข่าวการประชุมสัมมนา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดแผนจัดฝึกอบรมประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง (กสร.) กองส่งเสริมมาตรฐาน

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอต์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5: ศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัยพืช ในวันที่ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ในวันที่ 23-24 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล และแนวปฏิบัติการในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(ทบทวน)

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตรด้านพืช ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มจระเข้ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2558

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงเทศ ในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอสและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอส ในวันนที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมรังนก ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16