ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[4 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[28ก.ย.61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[28 ก.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบความเมาะสม : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[28 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 5 อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27 ก.ย. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[27 ก.ย. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มกอช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[26 ก.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือเพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[26 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานให้เป็นสัดส่วน (กลุ่มตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[25 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

[25 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานฯหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด(มกษ.2507-2559)

[25 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP สำหรับการทำนาเกลือ

[25 ก.ย.61] (ร่างTOR) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอ์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562

[24 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการกำหนดรหัสขนาดของสตรอเบอรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62