ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพงานนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Natural Products expo west 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมืองAnaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ภาพกิจกรรม โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2559

งานสัมมนา เรื่องการบูรณาการด่านเพื่องรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าเกษตรจากสำนักงานกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าหารือนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพบรรยากาศการประชุม คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อพิจารณา ร่างมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป ร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าบริการ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การตั้งคณะกรรมการวิชาการ 5 คณะ เพื่อจัดทำมาตรฐาน 5 เรื่อง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2559 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิม เป็นกลุ่มต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ เฮือนอินทรีย์ วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 6 - 21 มกราคม 2559

ภาพบรรยากาศการสัมมนา GAP ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สงขลา

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ลงพื้นที่ จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าวงานโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรม:การพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภาพกิจกรรม การบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรมงานพระราชทานผ้ากฐินประจำปี 2558 ถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 25581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21