เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีน ตรวจเข้ม ขายสินค้าอาหารและยาออนไลน์

NIFES เผยแมลงป่น (insect meal) มีศักยภาพเป็นอาหารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มาเลเซีย พบ DNA สุกรในช็อคโกแลต

FSIS ร่างมาตรฐานความปลอดภัยเชื้อ Campylobacter ในสัตว์ปีก

EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสารเสริมอนุญาตให้ใช้สารถนอมอาหาร Ethyl lauroyl arginate ในอาหาร

EU อนุญาตให้ใช้สารให้ความหวาน Advantame

เกษตรอินทรีย์ไทยมีศักยภาพ เตรียมผลักดันเป็นฮับอาเซียน

ญี่ปุ่นตรวจเข้มนำเข้ากุ้งเวียดนาม

EU อนุญาตใช้ decoquinate ในสัตว์ปีกโดยไม่ต้องมีวันพักรอฆ่า

EU แก้ไข MLs สารแคดเมียมในสินค้าพืชและสินค้าสัตว์น้ำ

EU อนุญาตใช้ decoquinate ในสัตว์ปีกโดยไม่ต้องมีวันพักรอฆ่า

EU แก้ไข MLs สารแคดเมียมในสินค้าพืชและสินค้าสัตว์น้ำ

EU แก้ไขแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยและเงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์เลือดสุกรเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

EFSA รับรองเอนไซม์สลายสารพิษ Fumzyme ชนิดแรก

EU เพิ่มเงื่อนไขการยอมรับกลุ่มประเทศที่สาม ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173