ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวให้ทันงานสุขอนามัยพืชระดับสากล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กะหล่ำปลี ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการ "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจำปี 2559

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พริกป่นและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านระบบคุณภาพและหลักสูตรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ)

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “EU rules on Food and Nutrition Labelling and Health Claims” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดแผนจัดฝึกอบรมประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง (กสร.) กองส่งเสริมมาตรฐาน

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอต์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5: ศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัยพืช ในวันที่ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ในวันที่ 23-24 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล และแนวปฏิบัติการในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16