ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเมล็ดกาแฟอะราบิกา ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มันฝรั่งแปรรูป ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตโคนม ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านระบบคุณภาพและการรับรอง

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559

มกอช. เปิดรับรองระบบงานขอบข่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หนุนสินค้า “GI”

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ดีสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557) รุ่นที่ 1

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ในวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงกวา ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พริก และพริกหวาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ้นทาราคอนเวนเซ้นเตอร์ ขอนแก่น และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไพลิน จัหวัดสุโขทัย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17