ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุม FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR ASKA (CCASIA) ครั้งที่ 20 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ภาพบรรยากาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยและการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ภาพกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยอาหาร และแนะนำโครงการ Q Restaurant ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557)

โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าว ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชาสโมสรโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

การประชุม "Meeting on Inspection and Certification System of Peanut Exported to Thailand" ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย และ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

ภาพการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างข้อมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยการทำระบบตามสอบสินค้าเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 กรกฏาคม 2559

ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ในการสนับสนุนการบริโภคข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอรี่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ในร้าน Q Restaurant

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานบังคับ การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ" ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

การบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนารถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลลำไยสด รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

การสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน" วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21