ข่าวการประชุมสัมมนา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐานบังคับ)

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด ในวันที่ 24 - 25 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

(ประกาศรายชื่อ) โครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักใบตระกูลกะหล่ำและกะหล่ำดอก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าว

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา

โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

(ประกาศรายชื่อ) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI Training: Preventive Controls for Human Food) รุ่นที่ 1

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับไก่พื้นเมืองและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ทบทวน) และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 SeriesAuditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Reg. No. A18021)

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากมันสำปะหลัง ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17