ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

(ประกาศรายชื่อ) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI Training: Preventive Controls for Human Food) รุ่นที่ 1

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับไก่พื้นเมืองและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ทบทวน) และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 SeriesAuditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Reg. No. A18021)

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากมันสำปะหลัง ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเมล็ดกาแฟอะราบิกา ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มันฝรั่งแปรรูป ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตโคนม ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านระบบคุณภาพและการรับรอง

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16