ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[15 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และบทบาทภาระกิจ มกอช.

[15 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560

[12 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม ในพื้นที่จังหวัดน่านภายใต้โครงการอาหารศึกษา

[7มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง การจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารศึกษาในระดับมัธยม ในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมธัยม

[6 มิ.ย. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[4 มิ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่ 10 รายไตรมาส ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2561"

[4 มิ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ

[4 มิ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "กฏหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป"

[25 พ.ค. 61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[24 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[17 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

[15 พ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณยาสัตว์ตกค้างของตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[9 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[8 พ.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหาร

[8 พ.ค.61]ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือเรื่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54