ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

ผุดมาตรฐานคุมผู้ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการค้า

ไทย-จีนร่วมมือพัฒนา

เกษตรฯผนึกจีนปรับระบบ ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับมาตรฐานสินค้าและอาหารสู่ความยั่งยืน

ไทย-จีนรับรองไฮเทค

PAC-IAF ยอมรับระบบงาน มกอช

PAC-IAF ยอมรับระบบงาน มกอช

มกอช.จ่อออกมาตรฐานคุมผลิตเชื้อเห็ด

เกษตรออกเกณฑ์คุมเชื้อเห็ด

ดุจเดือน ศศะนาวิน นำ มกอช.สู่ Single Network

มกอช.ระดมสมองออกมาตรฐานดันทุเรียนแช่เยือกแข็งสู่ตลาดโลก

ผลักดันมาตรฐานทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ดันส่งออกทุเรียน

สร้างเมืองต้นแบบศูนย์เรียนรู้ มกอช.MOUพัทลุงยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

ลงนามยกระดับผลิตสินค้าคุณภาพจังหวัดพัทลุง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25