ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Sanitary and Phytosanitary Regulatory Cooperation :Dairy Project ระยะที่ 2 ภายใต้กรอบความตกลงการค้า อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จาก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบรูณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมครัวพิงเขารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ.นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเษตรฯ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กทม.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 2 โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานของประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ หรือ แจส-แซน ซึ่งเดินทางมาทวนสอบระบบงาน IB เพื่อเตรียมการ ขอการยอมรับความเท่าเทียมกันในระดับภูมิภาคและระดับสากล และ เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารของ มกอช.

ภาพงานนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Natural Products expo west 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมืองAnaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ภาพกิจกรรม โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2559

งานสัมมนา เรื่องการบูรณาการด่านเพื่องรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าเกษตรจากสำนักงานกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าหารือนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพบรรยากาศการประชุม คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อพิจารณา ร่างมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป ร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าบริการ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การตั้งคณะกรรมการวิชาการ 5 คณะ เพื่อจัดทำมาตรฐาน 5 เรื่อง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2559 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิม เป็นกลุ่มต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ เฮือนอินทรีย์ วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 6 - 21 มกราคม 25591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19