ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าวไทยมีความปลอดภัยสูง ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนก

ประกาศรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับสำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เรื่อง "สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กับการรับรองระบบหน่วยงานรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร"

สำนักกำหนดมาตรฐานมีความประสงค์ขอข้อคิดเห็น เรื่อง Electronic-Working Group to consider the use of note 161

เอกสารเผยแพร่ การฝึกอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดทำหนังสือเล่มเล็กใน 3 หัวข้อ (ระดับประถม-มัธยมศีกษา) ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

การเยี่ยมชมกิจการตลาดนำเข้าผลไม้หลงอู๋ (Long Wu) นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS), Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, will exhibit at the HOFEX 2013 trade show taking place at The Hong Kong Convention & Exhibition Centre

The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS), Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, will exhibit at the Seoul Food & Hotel 2013

มกอช. หนุนส่งออกผลไม้ฉายรังสีป้อนตลาดสหรัฐ

ข้อเท็จจริงกรณีส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปสหรัฐอเมริกา

การประกวดบทความ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก เรื่อง การรับรองระบบงาน กับ การอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ “Accreditation – Facilitating World Trade”

มาตรฐานแห่งชาติเรื่องความปลอดภัยอาหาร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของวัตถุอันตรายทางการเกษตรในอาหาร ฉบับใหม่ของจีน

FDA จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูก การเก็บเกี่ยว และการคัดบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อบริโภคสำหรับฟาร์มทั้งในและนอกประเทศ ภายใต้กฎหมายใหม่ Food Safety Modernization Act (FSMA)

เร่งขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนแปรรูปจากพืชไปจีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12