ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ด้วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553 ของ มกอช.

ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสาร

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ผลการสอบราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร

สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

สอบราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร

ผลการสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องทำงานและห้องเก็บของ

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจ้างกั้นห้องทำงานและห้องเก็บของ

สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63