ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ด้านบริหารทั่วไป

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการด้านส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 อัตรา

สอบราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ผลสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 ของ มกอช.

สอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 ของ มกอช.

สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ขอยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554

สอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 ของ มกอช.

ผลการสอบราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร

สอบราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร

สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63