ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ.4702-2557)

การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในผักผลไม้ โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และตัวแทนผู้ประกอบการตลาดสด และโมเดิร์นเทรด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 511 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา มกอช. ครอบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

เลขาธิการ มกอช. ติดตามคณะ รมว.กษ. ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมคอนราด สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุม FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR ASKA (CCASIA) ครั้งที่ 20 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ภาพบรรยากาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยและการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ภาพกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยอาหาร และแนะนำโครงการ Q Restaurant ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559

ภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557)

โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าว ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชาสโมสรโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

การประชุม "Meeting on Inspection and Certification System of Peanut Exported to Thailand" ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย และ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

ภาพการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างข้อมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยการทำระบบตามสอบสินค้าเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 กรกฏาคม 25591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20