ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มกอช. ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร

ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557

ร่วมดาวน์โหลด Application "Q Restaurant" แอพพลิเคชั่นร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

ประชาสัมพันธ์การบริการที่สำนักงานชั่วคราวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวทางการดำเนินการพักใช้และโทษของการฝ่าฝืนกรณีถูกพักใช้ใบรับรองระบบงาน

ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (Small Book) เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

การสัมมนาการบูรณาการด่านกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาการบูรณาการด่านกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะมันตรินี บูติกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

การสัมมนาการบูรณาการด่านกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

การสัมมนาโครงการบูรณาการเกษตรและสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเปิดบริการให้การรับรองระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการเปิดบริการให้การรับรองระบบงานด้าน GLOBALG.A.P.

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ของหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12