ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์และเครื่องตัดต่อ จำนวน 1 ชุด

ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการใช้อินเทอร์เน็ตแบบองค์กรและใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษและพนักงาน

ผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน

สอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สอบราคาจัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์และเครื่องตัดต่อจำนวน 1 ชุด

สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สอบราคาจ้างเหมาบริการใช้อินเทอร์เน็ตแบบองค์กรและใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะ

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63