ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการใช้อินเทอร์เน็ตแบบองค์กรและใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะ

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน

ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน

สอบราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษและพนักงาน

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการ

สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการ

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 351 อาคาร 3 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารปลอดภัย

ผลการสอบราคาจ้างจัดงานโครงการปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 25541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61