ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โปรแกรม Microsoft Office 2013) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกราคาสอบราคาผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ มกอช.และเครื่องหมาย Q

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มกอช.

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (โปรแกรม Microsoft Office 2013) หรือดีกว่า จำนวน 1 รายการ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ มกอช. และเครื่องหมาย Q

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โปรแกรม Microsoft Office 2010) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ มกอช. และเครื่องหมาย Q

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (โครงการอาหารศึกษา) ผ่านสื่อวิทยุ

สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม 2555

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63