ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดวิธีการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในสุกร และสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาเกณฑ์ปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับฟาร์มโคเนื้อและโคนม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าตู้คอนเทรนเนอร์ จำนวน 2 ตู้

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเช่าใช้อินเตอร์เน็ตแบบองค์กรและเช่าใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2556

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างพิพม์แผ่นพับเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในฟาร์ม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการเปิดซองราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปี 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับภาษาไทย จำนวน 6 เรื่อง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปิดบริการให้การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 170201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62