ประกาศ มกอช.

คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

แจ้งสถานที่ปฏิบัติราชการของ มกอช. ระหว่างที่หน่วยงานประสบอุทกภัย

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการประสบภาวะวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพิ่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

มติที่ประชุม คณะกรรมการจัดงานครบรอบวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงานกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ เพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)1 2 3 4 5