ข่าวการประชุมสัมมนา

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม ในวันที่ 5 - 6 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

<<< ลงทะเบียนออนไลน์ >>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่าง พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร และ พรบ.อาหาร

การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ในวันที่ 3 - 4 พ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 23-24 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวสีไทย

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หม่อนไหมอินทรีย์ เล่ม 1 : รังไหม แผ่นใยไหม และเส้นไหมอินทรีย์ ในวันที่ 20-21 ก.พ. 60 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ในวันที่ 15-16 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2560 ของกลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ2560

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานบังคับ หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบด้านการค้าการลงทุนในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union - EAEU)

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 24-25 พ.ย. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

[ดาวน์โหลดเอกสาร] การสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

แผนจัดฝึกอบรมประจำปี 2560 ของกลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด ในวันที่ 7-8 ก.ย. 59 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16