ข่าวการประชุมสัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2560 ของกลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ2560

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานบังคับ หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบด้านการค้าการลงทุนในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union - EAEU)

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 24-25 พ.ย. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

[ดาวน์โหลดเอกสาร] การสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

แผนจัดฝึกอบรมประจำปี 2560 ของกลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด ในวันที่ 7-8 ก.ย. 59 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด ในวันที่ 4-5 ก.ย. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” ในวันที่ 2 ก.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

[ประกาศรายชื่อ] โครงการสัมมนา “ จับจุด 7 ระเบียบ FSMA เพื่ออนาคตส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสหรัฐฯ ” วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมไทยสาวมือ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานบังคับ) เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง มะนาว ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถด้านสุขอนามัยพืชของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา เรื่อง กรอบความตกลงยอมรับร่วม สาขาผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียน (ASEAN Sectoral MRA for Prepared Foodsuff Products) ในวันที่ 24-25 ก.ค. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16