ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[7 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดอบรมใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 พ.ย.61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[2 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[2 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกิ่งไม้ ตกแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด พร้อมทั้งขนทิ้ง บริเวณสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[1 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[29 ต.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสานจดหมายข่าว มกอช. พร้อมส่งไปรษณีย์

[29 ต.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แผ่นภาพพลิก เรื่อง มกอช. 4.0 นวัตกรรมด้านการมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล

[29 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าขอเช้า โครงการเช่าพื้นที่การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud) ระบบตามสอบสินค้าเกษตรฯ

[22 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[22 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[22 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[19 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และสุขภัณฑ์ ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[12 ต.ค.61] ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[12 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ของ มกอช.

[12 ต.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ มกอช. 5895-009-002/004/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62