ภาพข่าวกิจกรรม

การอบรม เตรียมความพร้อมโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร ตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักผลไม้สด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 จังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก (CCFICS) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ สหรัฐเม็กซิโก

ภาพกิจกรรมการ ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวรอาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สัมภาษณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่องตอบสนองโลกปัจจุบันที่ให้ความสนใจเรื่อง สินค้าเกษตรคุณภาพ รวมถึงแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาพงานโครงการ “ ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค ” ณ. แม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์

ภาพกิจกรรม การเยี่ยมชมการผลิตส้มโอ จีเอพี ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก และ การนำมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าโครงการหลวง ณ โครงการหลวงดอยผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม

การอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QrR Trace) ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการปลูกถั่วลิสงตามมาตรฐาน GAP(มกษ.9001-2556) และ (มกษ.4900-2553)

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดน่าน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

งานนิทรรศการ "วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3" ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2559

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP พืชอาหาร) ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโก้ลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

ภาพงานนิทรรศการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช.) ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรย์เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ (Q restuarant) ให้แก่ผู้ประกอบร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20