ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการปลูกถั่วลิสงตามมาตรฐาน GAP(มกษ.9001-2556) และ (มกษ.4900-2553)

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดน่าน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

งานนิทรรศการ "วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3" ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2559

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP พืชอาหาร) ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโก้ลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

ภาพงานนิทรรศการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช.) ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรย์เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ (Q restuarant) ให้แก่ผู้ประกอบร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุงระหว่างกระทวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรมงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมงานเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กองทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดสงขลา

ภาพงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพงานโครงการสัมมนา “โอกาสทองจิ้งหรีดไทยไปอียู : แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก” ณ จังหวัดขอนแก่น

การสัมมนาเรื่อง“เจาะลึกระเบียบอาหารใหม่อียู: ปูทางตลาดสินค้าเกษตรไทย” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและอสค. จ.สุโขทัย

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีเปิดกิจกรรมบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบสัตตมวาร (๗วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรมหม่อนไหม เขตจุตจักร กทม.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20