ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างผลิตรายงานประจำปี 2556 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขอเปลี่ยนเวลาการเปิดซองเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพด้วยการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลิดภัยในงาน "มติชนเฮลท์แคร์ 2014"

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 18 ตัว พร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 18 ตัว พร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และการแจ้งนำเข้า-ส่งออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมเศรฐกิจอาเซียน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการกำหนดรหัสรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-Coding System on Certification)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์และตู้สาขาพร้อมติดตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61