ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง โครงการจ้างวิเคราะห์ตะกั่วจากตัวอย่างเห็ดและผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ จำนวน 200 ตัวอย่าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกษตรเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารและตัดสินใจ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง โครงการ จ้างวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าว จำนวน 30 ตัวอย่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างโครงการ จ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 8 เรื่อง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 25581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61