ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างจัดทำสื่อสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มกอช.

ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

สอบราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ACFS e-mail)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม

สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มกอช.

สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2556

สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2556

ผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารปลอดภัย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46