ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหาร ระหว่าง มกอช. และสถาบันมาตรฐาน Feed Additive and preMixture Quality System (FAMI-QS)

มกอช.นำขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ชายแดน

การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน

ติดตามนายกรัฐมนตรี งานเกษตรอินทรีย์หนองบัวลำภู

การประชุมคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร (Codex Committee on Contaminants in Foods) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ เมือง Utrecht ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

การประชุมการตรวจประเมินความเท่าเทียม ตามโปรแกรมการรับรองจากบุคคลที่สาม (Third Party Certification Program)

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ”

มกอช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ

มกอช.ติดตามงานถั่วลิสงหลังนาในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จ.อุบลราชธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ QR Trace On Cloud และ DGT Farm

มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด

มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด

มกอช.พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตาม มกษ.9035 เป็นแห่งแรก พร้อมขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP

มกอช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัดเชื่อมตลาดนำการผลิต ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

มกอช.ร่วมส่งเสริม-ตรวจตลาดสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลตรุษจีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21